Специалности

Обучението в Професионална гимназия „Златица“ е перспектива за професионално развитие и бъдеще.

Практически опит в реална работна среда
Дуалната форма на обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа с доказани резултати в Европа.
Учене под менторството на професионалисти
Представлява професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и фирма.
Възможности за кариерно и професионално развитие
Проектът за дуално обучение цели да бъдат обучени и професионално подготвени качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.

Нов план-прием 2023/2024 учебна година

Две специалности III-та степен професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – дуална система на обучение. Специалностите са по заявка на „Аурубис България“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „ВесМонт“ ЕООД.

  • Автотранспортна техника
  • Електрообзавеждане на производството

Автотранспортна техника

Изучава се: Техническо чертане, Техническа механика, Хидравлични и пневматични устройства, Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Експлоатация на автомобила, Мехатронни системи в в автотранспортната техника, Безопасност на движението по пътищата.

Учебна практика по: Двигатели с вътрешно горене, Диагностика, Обслужване и ремонт на автотранспортната техника, Управление на моторно превозно средство, Производствена практика и Практическо обучение в реална работна среда.

  • В 8, 9 и 10 клас – теоретично обучение в училище;
  • В 11 клас – 3 дни в училище и 2 дни платен стаж в предприятие;
  • В 12 клас – 2 дни в училище и 3 дни платен стаж в предприятие;

Практиката в предприятията се зачита за платен трудов стаж. Месечна стипендия от 50 лв. за дуално обучение при недопуснати 5 неизвинени отсъствия.

Месечна стипендия за отличен успех, за социално-слаби семейства при успех над 4,50 и за сираци.

Безплатен транспорт с училищен автобус от всички населени места до ПГ „Златица“ и обратно.
Безплатни курсове за учениците на ПГ „Златица“ – водач на МПС кат. В, ТкТ, електро и мотокари, пътно-строителни машини.

Електрообзавеждане на производството

Изучава се: Отраслова професионална подготовка – Електротехника, Техническа механика, Техническо чертане, Материалознание, Електроника и учебна практика по Обработка на материали и Електрически измервания.

Специфична професионална подготовка: Електрически инсталации, Електрически машини и апарати, Монтаж и експлоатация, Електроснабдяване, Електрообзавеждане на производството, Контрол и диагностика, Проектиране и учебна практика по Електромонтажна, Лабораторна по електрически машини, Производствена практика и Практическо обучение в реална работна среда.

Завършването и удостоверяването на средното образование се придобива след успешно положен държавен изпит по български език и литература и успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен професионална квалификация по теория и практика на професията „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“.
И за двете специалности, завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

И в двете специалности има допълнителна възможност за придобиване на правоспособност за управление на МПС категории В и Ткт, Пътностроителни машини, Електро и мотокари.

  • В 8, 9 и 10 клас – теоретично обучение в училище;
  • В 11 клас – 3 дни в училище и 2 дни платен стаж в предприятие;
  • В 12 клас – 2 дни в училище и 3 дни платен стаж в предприятие;

Практиката в предприятията се зачита за платен трудов стаж. Месечна стипендия от 50 лв. за дуално обучение при недопуснати 5 неизвинени отсъствия.

Месечна стипендия за отличен успех, за социално-слаби семейства при успех над 4,50 и за сираци.

Безплатен транспорт с училищен автобус от всички населени места до ПГ „Златица“ и обратно.
Безплатни курсове за учениците на ПГ „Златица“ – водач на МПС кат. В, ТкТ, електро и мотокари, пътно-строителни машини.

Проектът за дуално обучение цели да бъдат обучени и професионално подготвени качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.