Специалности

Обучението в Професионална гимназия „Златица“ е перспектива за професионално развитие и бъдеще.

Практически опит в реална работна среда
Дуалната форма на обучение е един от най-добрите съвременни модели за учене чрез работа с доказани резултати в Европа.
Учене под менторството на професионалисти
Представлява професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и фирма.
Възможности за кариерно и професионално развитие
Проектът за дуално обучение цели да бъдат обучени и професионално подготвени качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.
Нов план-прием 2021/2022 учебна година
Две специалности III-та степен професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – дуална система на обучение. Специалностите са по заявка на „Аурубис България“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „ВесМонт“ ЕООД.
  • Машини и съоръжения за заваряване
  • Електрообзавеждане на производството
Машини и съоръжения за заваряване

Изучава се: По Отраслова професионална подготовка – Материали и заготовки, Техническо чертане, Техническа механика, Електротехника и електроника, Приложни програмни продукти и учебна практика по Шлосерство, Стругарство и Заваряване. По Специфична професионална подготовка – Машинни елементи, Топла обработка на металите, Машини и съоръжения за заваряване, Проектиране, Специални начини на заваряване, Автоматизация на производството и учебна практика по Заваряване, Топла обработка на металите, Производствена практика и Практическо обучение в реална работна среда.

Завършването и удостоверяването на средното образование се придобива след успешно положен държавен изпит по български език и литература и успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен професионална квалификация по теория и практика на професията „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за заваряване“. След успешно положени изпити по теория и практика на професията се придобива правоспособност по Ръчно електродъгово заваряване /РЕДЗ/, степен на правоспособност: заварчик на ъглови шевове. Това се удостоверява със свидетелство за правоспособност.

  • Нов модерен вариант на професионалното образование.
  • Подготовка на качествени професионални кадри.
Електрообзавеждане на производството

Изучава се: По Отраслова професионална подготовка – Електротехника, Техническа механика, Техническо чертане, Материалознание, Електроника и учебна практика по Обработка на материали и Електрически измервания. По Специфична професионална подготовка – Електрически инсталации, Електрически машини и апарати, Монтаж и експлоатация, Електроснабдяване, Електрообзавеждане на производството, Контрол и диагностика, Проектиране и учебна практика по Електромонтажна, Лабораторна по електрически машини, Производствена практика и Практическо обучение в реална работна среда.

Завършването и удостоверяването на средното образование се придобива след успешно положен държавен изпит по български език и литература и успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен професионална квалификация по теория и практика на професията „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“.

И за двете специалности, завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. И в двете специалности има допълнителна възможност за придобиване на правоспособност за управление на МПС категории В и Ткт, Пътностроителни машини, Електро и мотокари.

  • Перспектива за професионално развитие и бъдеще.
  • Един от най-добрите съвременни модели в Европа.

Проектът за дуално обучение цели да бъдат обучени и професионално подготвени качествени кадри за нуждите на бизнеса в Средногорието.